Titulná stránka | Mapa stránok | Pomoc | Kontakt | VÚB banka | English | Eurokalkulačka
Fond Bankových Vkladov
Eurový fond
Konzervatívne Portfólio
Active Bond fund
Active Magnifica
Flexible Magnifica Fund
Dlhopisový Konvergentný fond
Dynamické Portfólio
Vyvážený Rastový fond
VÚB AM Prémiové sporenie
 
Spôsoby predaja
Prehľad poplatkov
zasielanie kurzov
škola investora - čo treba zvážiť pri investovaní do podielových fondov
slovník pojmov
INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV A AKTUALIZÁCII DOKUMENTOV PODIELOVÝCH FONDOV VÚB AM
[01. 05. 2015]
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím ODT – 2095/2015-3, zo dňa 23.marca 2015, sa s účinnosťou k 1. 5. 2015 zlúčil: VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I. do VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO.
> viac informácií
INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV
[27. 03. 2015]
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného NBS, s účinnosťou k 30. aprílu 2015 zlúči podielový fond VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., o.p.f. do fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f.
> viac informácií
VÚB AM najúspešnejší v prestížnej ankete Top Fond Slovakia 2014
[02. 03. 2015]
Dňa 26. februára 2015 prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2014. Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.
> viac informácií
Archív
Škola investora Katalóg fondov
Ceny podielov
02.10.2015
FBV 0,102090 0,00%
DKG 0,037328 0,27%
VRF 0,039505 0,45%
02.10.2015
EF 0,043011 0,02%
KOP 0,037860 0,08%
ABF 0,108983 0,03%
AMG 0,037833 0,24%
FMG 0,099820 0,06%
DOP 0,037339 0,40%
Ceny podielov sú uvádzané
v  EUR. Zmeny sú oproti
predošlému obchodnému dňu.
Vyhľadávanie
>  Ste tu prvýkrát?
Finančná skupina VÚB
Zlúčené fondy
Fondy pred
eurokonverziou
Privátne fondy

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje reklamný dokument. VÚB AM si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá pre nárok na uplatnenie zľavy zo vstupného poplatku a dobu trvania tejto marketingovej akcie. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Viac informácií získate na www.vubam.sk alebo v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle požiadaviek zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Ochrana investora (MiFID).