Titulná stránka | Mapa stránok | Pomoc | Kontakt | VÚB banka | English | Eurokalkulačka
Fond Bankových Vkladov
Eurový fond
Konzervatívne Portfólio
Flexibilný Konzervatívny fond
Active Bond fund
Active Magnifica
Flexible Magnifica Fund
Dlhopisový Konvergentný fond
Dynamické Portfólio
Vyvážený Rastový fond
VÚB AM Prémiové sporenie
 
Spôsoby predaja
Prehľad poplatkov
zasielanie kurzov
škola investora - čo treba zvážiť pri investovaní do podielových fondov
slovník pojmov
Zlepšite svoje vyhliadky do budúcnosti
[01. 11. 2015]
VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond vznikol dňa 1.11.2015 ako fond určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky.
> viac informácií
Aktualizácia dokumentov fondov VÚB AM
[01. 11. 2015]
Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 1. 11. 2015 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
> viac informácií
Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku
[01. 11. 2015]
Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 1.11.2015 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku.
> viac informácií
Archív
Škola investora Katalóg fondov
Ceny podielov
10.02.2016
FBV 0,102067 0,00%
DKG 0,037137 0,45%
09.02.2016
EF 0,043236 -0,01%
KOP 0,037756 -0,06%
FLK 0,096423 -0,29%
ABF 0,108259 -0,59%
AMG 0,036075 -0,48%
FMG 0,097476 -0,30%
DOP 0,035795 -0,42%
VRF 0,036389 -1,72%
Ceny podielov sú uvádzané
v  EUR. Zmeny sú oproti
predošlému obchodnému dňu.
Vyhľadávanie
>  Ste tu prvýkrát?
Finančná skupina VÚB
Zlúčené fondy
Fondy pred
eurokonverziou
Privátne fondy

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje reklamný dokument. VÚB AM si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá pre nárok na uplatnenie zľavy zo vstupného poplatku a dobu trvania tejto marketingovej akcie. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Viac informácií získate na www.vubam.sk alebo v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle požiadaviek zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Ochrana investora (MiFID).