Titulná stránka | Mapa stránok | Pomoc | Kontakt | VÚB banka | English | Eurokalkulačka
Fond Bankových Vkladov
Eurový fond
Konzervatívne Portfólio
Flexibilný Konzervatívny fond
Active Bond fund
Magnifica Edícia I
Active Magnifica
Flexible Magnifica Fund
Dlhopisový Konvergentný fond
Dynamické Portfólio
Vyvážený Rastový fond
VÚB AM Prémiové sporenie
 
Spôsoby predaja
Prehľad poplatkov
zasielanie kurzov
škola investora - čo treba zvážiť pri investovaní do podielových fondov
slovník pojmov
Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM
[06. 08. 2016]
Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 6.8.2016 schválilo nové znenie štatútov, predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ako i Obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia.
> viac informácií
Jedinečná investícia v limitovanej edícii
[16. 04. 2016]
Fond VÚB AM Magnifica Edícia I vznikol dňa 16.4.2016 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 5 rokov...
> viac informácií
Aktualizácia dokumentov fondov VÚB AM
[16. 04. 2016]
Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 16. 4. 2016 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
> viac informácií
Archív
Škola investora Katalóg fondov
Ceny podielov
25.08.2016
FBV 0,102004 0,00%
ME1 0,100674 -0,01%
DKG 0,038397 -0,08%
24.08.2016
EF 0,043257 0,00%
KOP 0,038050 -0,01%
FLK 0,100583 0,02%
ABF 0,117018 0,18%
AMG 0,038991 -0,13%
FMG 0,100872 -0,03%
DOP 0,038743 -0,06%
VRF 0,043309 0,05%
Ceny podielov sú uvádzané
v  EUR. Zmeny sú oproti
predošlému obchodnému dňu.
Vyhľadávanie
>  Ste tu prvýkrát?
Finančná skupina VÚB
Zlúčené fondy
Fondy pred
eurokonverziou
Privátne fondy

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje reklamný dokument. VÚB AM si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá pre nárok na uplatnenie zľavy zo vstupného poplatku a dobu trvania tejto marketingovej akcie. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Viac informácií získate na www.vubam.sk alebo v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle požiadaviek zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Ochrana investora (MiFID).