Titulná stránka | Mapa stránok | Pomoc | Kontakt | VÚB banka | English | Eurokalkulačka
Fond Bankových Vkladov
Konzervatívne Portfólio
Flexibilný Konzervatívny fond
Active Bond fund
Magnifica Edícia I
Magnifica Edícia II
Active Magnifica
Flexible Magnifica Fund
Dlhopisový Konvergentný fond
Dynamické Portfólio
Vyvážený Rastový fond
VÚB AM Prémiové sporenie
 
Spôsoby predaja
Prehľad poplatkov
 
 
 
 
zasielanie kurzov
škola investora - čo treba zvážiť pri investovaní do podielových fondov
slovník pojmov
INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV A AKTUALIZÁCII DOKUMENTOV PODIELOVÝCH FONDOV VÚB AM
[17. 03. 2017]
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. 100-000-012-263 k sp. zn. NBS1-000-002-920, zo dňa 16. decembra 2016 s účinnosťou k 16. marcu 2017 zlúčil VÚB AM EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. do VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
> viac informácií
Top Fond Slovakia 2016: Fondy VÚB AM s dvomi oceneniami
[02. 03. 2017]
Dňa 1. marca 2017, pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) sa konalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2016. Ocenenia správcovským spoločnostiam odovzdali vydavateľstvo MAFRA a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.
> viac informácií
INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV
[02. 02. 2017]
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného NBS, s účinnosťou k 16. marcu 2017 zlúči podielový fond VÚB AM EUROVÝ FOND., o.p.f. do fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f.
> viac informácií
Archív
Škola investora Katalóg fondov
Ceny podielov
23.03.2017
FBV 0,101886 0,00%
ME1 0,100859 0,00%
ME2 0,100432 -0,03%
DKG 0,037547 0,23%
22.03.2017
KOP 0,038053 0,01%
FLK 0,099625 -0,04%
ABF 0,117208 0,06%
AMG 0,040157 0,03%
FMG 0,101879 0,01%
DOP 0,040168 -0,06%
VRF 0,046909 -0,10%
Ceny podielov sú uvádzané
v  EUR. Zmeny sú oproti
predošlému obchodnému dňu.
Vyhľadávanie
>  Ste tu prvýkrát?
Finančná skupina VÚB
Zlúčené fondy
Fondy pred
eurokonverziou
Privátne fondy

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje reklamný dokument. VÚB AM si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá pre nárok na uplatnenie zľavy zo vstupného poplatku a dobu trvania tejto marketingovej akcie. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Viac informácií získate na www.vubam.sk alebo v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle požiadaviek zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Ochrana investora (MiFID).