• Dňa 18. 04. 2018
 • ABF 0.115572 0.01%
 • FBV 0.101781 0.00%
 • KOP 0.038086 0.08%
 • FLK 0.10174 0.24%
 • ME1 0.103097 0.36%
 • ME2 0.099557 0.10%
 • ME3 0.100532 0.33%
 • ESV 0.09925 0.34%
 • AMG 0.041495 0.74%
 • FMG 0.102055 0.32%
 • DKG 0.038343 0.16%
 • DOP 0.041753 0.70%
 • VRF 0.045054 1.27%

Poplatky

Prehľad poplatkov

Poplatky a sadzby nájdete aj v predajných prospektoch a kľúčových informáciách pre investorov príslušných podielových fondov.

Vstupné poplatky

do Fondu Bankových vkladov v % z investovanej sumy
  0,00 %
do Konzervatívneho Portfólia v % z investovanej sumy
  0,75 %
do Active Bond fund, Dlhopisového Konvergentného fondu, Flexibilného Konzervatívneho fondu  v % z investovanej sumy
  1,50 %
do Dynamického Portfólia, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund a Vyváženého Rastového fondu v % z investovanej sumy
  2,50 %
do KOMBIPRODUKT v % z investovanej sumy
  1,00 %

Výstupné poplatky

  v % z aktuálnej hodnoty vyplácaných podielových listov
z Fondu Bankových vkladov 0,00 %
z ostatných fondov do 1 roka (okrem Magnifica Edícia I a Magnifica Edícia II, Magnifica Edícia III a Edícia Svet) 0,80 %
z ostatných fondov po 1 roku (okrem Magnifica Edícia I a Magnifica Edícia II, Magnifica Edícia III a Edícia Svet) 0,00 %
z Magnifica Edícia I*,Magnifica Edícia II**, Magnifica Edícia III***, a Edícia Svet**** max. 1%
 

*do 30.6.2016 0%, do 30.6.2017 1%, do 30.6. 2018 0,80%, do 30.6.2019 0,60%, do 30.6.2020 0,40%, do 30.4.2021 0,20%
** do 15.12.2016 0%, do 15.12.2017 1%, do 15.12.2018 0,67%, do 15.5.2020 0,34%
*** do 30.6.2017 0%, do 30.6.2018 1%, do 30.6.2019 0,75%, do 30.6.2020 0,50%, do 30.4.2021 0,25%
**** do 15.12.2017 0%, do 15.12.2018 1%, do 15.12.2019 0,70%, do 30.4.2021 0,40% 

Poplatky za presun investície medzi fondmi

   
Vstupný poplatok pre podielový fond, do ktorého sa investícia presúva Kladný rozdiel vstupných poplatkov
(nový fond - pôvodný fond)

VÚB AM Prémiové Sporenie od 4.12.2014

   
Zriaďovací poplatok bez poplatku
Vstupný poplatok 0%
Výstupné poplatky 0% (po uplynutí 36 mesiacov)
3% (do 36 mesiacov)
Zmena investičnej stratégie sporenia 0%

VÚB AM Prémiové Sporenie zriadené do 3.12.2014

Zriaďovací poplatok bez poplatku
Vstupný poplatok 0%
Výstupný poplatok 0%

VÚB AM Sporenie

   
Zriaďovací poplatok bez poplatku
Vstupný poplatok 0%
Výstupné poplatky 0% (po uplynutí 60 mesiacov)
4% (do 60 mesiacov)
Zmena investičnej stratégie sporenia 0%

Depozitár

Depozitárom fondu je VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25. Výška odplaty za výkon činnosti depozitára je max je 0,30 % z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Aktuálna výška odplaty je uvádzaná v predajnom prospekte.

Odplata za správu fondu

Odplata spoločnosti za správu fondu je max. 2,10% z priemernej dennej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde za posledných 365 dní. Aktuálna výška odplaty je uvedená v predajnom prospekte fondu.

Poplatky za doplnkové služby

Špec. 
symbol
Typ služby Poplatok v EUR
1 Pozastavenie práva nakladať s podielovými listami 6,50 EUR
2 Vyhotovenie a zaslanie mimoriadneho výpisu z Majetkového účtu PL na žiadosť podielnika 5,00 EUR
3 Vyhotovenie a zaslanie mimoriadneho výpisu z Registra záložných práv alebo z Registra zabezpečovacích prevodov na žiadosť oprávnenej osoby 5,00 EUR
4 Vyhotovenie a zaslanie výpisu z Registra záložných práv na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby 10,00 EUR
5 Vyhotovenie a zaslanie informácií z databázy správcovskej spoločnosti na žiadosť podielnika 5,00 EUR / za každých začatých 15 min práce; minimálne 10,00 EUR

Poplatky vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.