Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 1.11.2015 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku.

Zmeny boli vykonané najmä z dôvodu pridania nového podielového fondu Flexibilný Konzervatívny fond do produktového portfólia spoločnosti VÚB AM.