INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. 100-000-012-263 k sp. zn. NBS1-000-002-920, zo dňa 16. decembra 2016

s účinnosťou k 16. marcu 2017 zlúči:

VÚB AM EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „EF“, resp. „zanikajúci fond")

Do

VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako "KOP", resp. „nástupnícky fond“)

Pre podielnikov EF to znamená, že k 16. marcu 2017 budú všetky ich podielové listy EF automaticky bezodplatne vymenené za podielové listy KOP. Celková hodnota podielových listov v nástupníckom fonde bude zodpovedať ku dňu zlúčenia celkovej hodnote podielových listov v zanikajúcom fonde.

Z hľadiska rizikových profilov ide o zlúčenie fondu s veľmi nízkym rizikovým profilom do nástupníckeho fondu s nízkym rizikovým profilom.

Detailné informácie o zlúčení budú podielnikom oboch fondov zaslané osobitnými listami na ich korešpondenčnú adresu.
Na podielnikov ostatných fondov, spravovaných správcovskou spoločnosťou, zlúčenie podielových fondov nebude mať vplyv.

K dispozícii je Vám taktiež Správa depozitára k zlučovaniu podielových fondov, ktorú získate kliknutím tu.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú pracovníci v ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s., alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.