INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV A AKTUALIZÁCII DOKUMENTOV PODIELOVÝCH FONDOV VÚB AM

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. 100-000-012-263 k sp. zn. NBS1-000-002-920, zo dňa 16. decembra 2016 s účinnosťou k 16. marcu 2017 zlúčil:

VÚB AM EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „EF“, resp. „zanikajúci fond")

do

VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako "KOP", resp. „nástupnícky fond“)

Predstavenstvo VÚB AM taktiež s účinnosťou od 17. 3. 2017 schválilo nové znenie prehľadu poplatkov a predajných prospektov všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ako i štatútu podielového fondu VÚB AM Konzervatívne Portfólio. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • VÚB AM Fond Bankových Vkladov
 • VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Magnifica Edícia I
 • VÚB AM Magnifica Edícia II
 • VÚB AM Flexible Magnifica Fund
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Privátny Eurový fond

K dispozícii je vám taktiež Správa depozitára k uskutočnenému zlučovaniu podielových fondov, ktorú získate kliknutím tu.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú pracovníci v ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s., alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.