Ochrana osobných údajov

Informácia učinná od 25.5.2018

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je spoločnosť VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať osobné údaje len na základe:

1. priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,
2. medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
3. ustanovení tohto zákona alebo osobitného zákona, alebo
4. na základe súhlasu dotknutej osoby (klienta, investora, podielnika).

V prípadoch 1. až 3. je možné spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak daný právny akt ustanovuje:

 • účel tohto spracúvania,
 • okruh dotknutých osôb,
 • zoznam, resp. rozsah osobných údajov.

Osobitným zákonom v prípade VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. je najmä zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je možné napr. aj vtedy, ak je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v stanovenom rozsahu; dotknutá osoba je oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií pri vydaní rozhodnutia prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spoločnosť VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. poverila spracovaním osobných údajov na účel výkonu niektorej z činností uvedených v ustanovení § 27 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní a súvisiacich činností sprostredkovateľov. Taktiež osobné údaje a databázové informácie podielnikov môžu byť zo strany VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. poskytované tretím stranám. Príslušné zoznamy nájdete v predajných prospektoch jednotlivých podielových fondov.

Spoločnosť VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ako prevádzkovateľ týmto oznamuje, že dňa 4.1.2016 osobitne poverila spracúvaním osobných údajov spoločnosť VÚB, a.s. ako sprostredkovateľa v súvislosti s legislatívnymi povinnosťami v oblasti automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní; to zahŕňa prípady dotknutých osôb, kedy správcovská spoločnosť poverila spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov. Spoločnosť VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ďalej oznamuje, že odo dňa 9.7.2016 môže VÚB, a.s. na rovnaký účel vykonávať spracúvanie osobných údajov prostredníctvom subdodávateľa Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. a jeho subdodávateľa Capgemini BST S.p.A

Spoločnosť VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ako prevádzkovateľ týmto oznamuje, že dňa 1.1.2017 osobitne poverila spracúvaním osobných údajov spoločnosť Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. (IS GS) ako sprostredkovateľa v súvislosti poskytovaním IT infraštruktúry najmä v podobe dátových centier, ako aj služieb na makroúrovni týkajúcich sa povinností automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní; to zahŕňa prípady dotknutých osôb, kedy správcovská spoločnosť poverila spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov. Spoločnosť VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ďalej oznamuje, že od uvedeného dátumu môže IS GS, a.s. na rovnaký účel vykonávať spracúvanie osobných údajov prostredníctvom subdodávateľov, ktorými sú spoločnosti Almaviva, Reti, Telecom Italia, IBM a Capgemini BTS S.p.a.