FATCA / CRS

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) súhrnne označuje legislatívu USA, ktorá od zahraničných finančných inštitúcií (z pohľadu USA) a agentov ustanovených pre zrážanie dane v prospech USA vyžaduje:

  • identifikovať majiteľov účtov a/alebo príjemcov platieb (ďalej len „klienti“);
  • zistiť a zdokumentovať FATCA štatút klientov;
  • monitorovať zmeny v okolnostiach už zdokumentovaného FATCA štatútu klientov;
  • uplatniť 30%-nú zrážkovú daň na platby pochádzajúce z príjmu v USA poukázané nedostatočne zdokumentovaným klientom;
  • oznamovať finančnej správe informácie o klientoch, ktorí by mohli mať daňovú povinnosť v USA.

Slovenská republika uzavrela s USA medzivládnu dohodu v oblasti FATCA dňa 31.7.2015. Podľa vzoru FATCA sa na klientov uplatňuje obdobný režim aj z pohľadu štátov, ktoré pristúpili k tzv. Common Reporting Standard (CRS), teda vrátane štátov Európskej únie. Slovenská republika transponovala požiadavky FATCA/CRS zákonom č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a ňou spravované podielové fondy majú povinnosť uplatňovať vyššie uvedené požiadavky, vrátane oznamovacej povinnosti voči finančnej správe. Osobitnú registráciu na účely FATCA (Global Intermediary Identification Number – GIIN) možno overiť na stránke https://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf