Nariadenie o zneužívaní trhu

Spoločnosť VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. vyvíja najlepšie úsilie a odbornú starostlivosť s cieľom dodržiavania nariadenia (EÚ) 596/2014 o zneužívaní trhu a s ním súvisiacich právnych predpisov a odporúčaní orgánov dohľadu. Predmetné nariadenie upravuje najmä povinnosti cielené na zamedzenie:

  • obchodovania s využitím dôverných informácií,
  • nezákonného zverejnenia dôverných informácií,
  • manipulácie trhu.

V tejto súvislosti platia osobitné postupy pri skúmaní trhu (anglicky ”market sounding”), ktoré sa definuje ako poskytnutie informácií potenciálnemu investorovi pred oznámením transakcie (napr. verejnej ponuky) s cieľom posúdiť záujem potenciálnych investorov o možnú transakciu a s ňou súvisiacich podmienok (objem, cena a pod.), a to zo strany:

  • emitenta,
  • subjektu sekundárne ponúkajúceho finančný nástroj v takom množstve alebo hodnote, že transakcia sa odlišuje od bežného obchodovania, pričom zahŕňa predajnú metódu založenú na predchádzajúcom posúdení potenciálneho záujmu potenciálnych investorov,
  • účastníka trhu s emisnými kvótami alebo
  • tretej osoby konajúcej v mene alebo na účet osoby uvedenej v predchádzajúcich bodoch.

Ak sa na nás chcete obrátiť s informáciami, ktoré spĺňajú vyššie uvedené definičné znaky, je Vašou povinnosťou v prvom rade upovedomiť nás, že ide o skúmanie trhu. Na prijatie informácií z našej strany v režime skúmania trhu si prosím žiadajte výhradne našich zamestnancov na pozícii senior portfólio manažér, resp. vedúci odboru Riadenia investícií.