INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV A AKTUALIZÁCII DOKUMENTOV PODIELOVÝCH FONDOV VÚB AM

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím ODT – 2095/2015-3, zo dňa 23.marca 2015, sa s účinnosťou k 1. 5. 2015 zlúčil:

VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (zanikajúci fond)

do

VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (nástupnícky fond)

Predstavenstvo VÚB AM taktiež s účinnosťou od 1. 5. 2015 schválilo nové znenie prehľadu poplatkov a predajných prospektov všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ako i štatútu podielového fondu VÚB AM Konzervatívne Portfólio. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

  • VÚB AM Fond Bankových Vkladov
  • VÚB AM Eurový fond
  • VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond
  • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
  • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
  • VÚB AM Active Bond fund
  • VÚB AM Flexible Magnifica Fund
  • VÚB AM Dynamické Portfólio
  • VÚB AM Active Magnifica
  • VÚB AM Privátny Eurový fond
K dispozícii je vám taktiež Správa depozitára k uskutočnenému zlučovaniu podielových fondov, ktorú získate kliknutím tu.

Dokumenty boli aktualizované z dôvodu zmien v predstavenstve spoločnosti, ako i z dôvodu ukončenia procesu zlučovania podielových fondov.